Metoder

KBT Coachning till privatpersoner

Vårt syfte med att KBT coachning är att du ska utvecklas som person och vi startar alltid med ett kartläggande samtal som kan påvisa i vilka livsområden du söker stöd och i vilka mål du vill uppnå. Tanken är att din utveckling sker i alla dina roller som du intar och detta kan vara som livspartner, förälder, medmänniska eller arbetstagare eller arbetsgivare. För att nå ett så bra och positivt resultat är det viktigt att du har en vilja att förändras och om motivationen tryter, arbetar vi med denna.
KBT coachning kopplas till att medvetandegöra dina tankar om dig själv samt din tillvaro. Att våga utmana och förändra dina tankar och beteenden som idag ger en försämrad livskvalité är centrum för våra coachningssamtal. KBT fokuserar på här och nu, men vi har även kunskap att arbeta med andra metoder och psykologiska synvinklar om så behövs. KBT coachning är särskilt lämplig för att arbeta med en problematik kring självkänsla, stress, sömn, riskbruk av narkotika eller droger, nikotinavvänjning, sockeravvänjning, livsstilsförändringar, oönskade tankar och beteenden, fobier, ångest och nedstämdhet. Vi har även möjlighet att koppla in vår sjuksköterska till hälsosamtal.

Läs Mer

Feedback Informed Treatment (FIT)

Alla våra träffar utvärderas kontinuerligt för att trygga det samtalsstöd som vi ger dig enligt FIT. Från din andra träff med oss ombeds du fylla i fyra skalfrågor ORS (Outcome rating scale) och i slutet av samtalet ombeds du svara på fyra andra skalfrågor SRS (Session rating scale) är ett skattningsinstrument med fyra frågor som mäter alliansen mellan KBT coachen och dig. FIT används i alla former av samtal, oavsett om coachningen är till dig som privatperson eller företagshälsovård.

KBT coachning som företagshälsovård

KBT coachning som förebyggande företagshälsovård innebär att vi stödjer ditt företag i proaktivt skede, innan du som arbetsgivare ger muntliga eller skriftliga varningar (erinran) eller i kombination med dessa. Stödet från KBT coacherna ska öka trivsel, engagemang samt ökad arbetsprestation. Tillsammans med arbetsgivaren, eller på uppdrag av arbetsgivaren skapar även vi ett kartläggningssamtal där vi bedömer dina positiva områden samt dina utvecklingsområden och tillsammans skapar vi dina mål som kan bestå i att bearbeta kränkningar, stress eller behålla sin arbetsposition. KBT coachning är särskilt lämplig för att arbeta med en problematik kring självkänsla, stress, samtal vid erinran eller rehabiliteringsinsatser, riskbruk av narkotika eller droger, nikotinavvänjning och mycket mer. Vi har även möjlighet att koppla in vår sjuksköterska till hälsosamtal och vi erbjuder drogtester hos oss eller på er arbetsplats.